אודותינו

נותן שירות משנת 2010 לפרטיים ולמוסדות . 

הצוות שלנו

image alt
גברת אתי בדאי

image alt
גברת קטי בר

image alt

איתי שורץ


תקנון שימוש באתר האינטרנט של איתי שווץ
כללי:
הנכם מתבקשים לקרא בעיון ובקפידה את תנאי התקנון וזאת לפני שאתם עושים כל שימוש באתר .
בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תכולתם של תנאי שימוש אלה עליכם.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
שימוש באתר
השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איתי שווץ בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.
השימוש בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר יעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
אתר האינטרנט של איתי שווץ מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב איתי שווץ.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שנויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה ו/או המוצרים שמקורם באתר האינטרנט של איתי שווץ.
איתי שווץ רשאי לסגור את האתר או לשנות מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איתי שווץ בקשר לכך.
איתי שווץ אינו אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים המתפרסמים באתר ו/או באתר המקושר.
מדיניות הפרטיות
חלק מהפעילות ו/או השירותים הניתנים באתר, טעונים הרשמה ומסירת פרטים של המשתמש כגון, שם מלא, ודרכי התקשרות (כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון נייד וכד´). באחריות המשתמש למסור מידע נכון ומדויק.
נתוני המשתמש יישמרו במאגר הנתונים של איתי שווץ אשר יירשם וינוהל ע"י איתי שווץ כמאגר מידע רשום כדין, שבין מטרותיו דיוור ישיר.
במסגרת האתר קיימת אפשרות לשימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
ה"עוגיות" (Cookies) מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד´.
משתמש שאינו מעוניין לקבל את העוגיות, יוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. למקרה שהמשתמש לא יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש.
איתי שווץ נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות המשתמש. עם זאת, אין איתי שווץ יכול להתחייב שהאתר יהיה חסין ומוגן באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית. ידוע למשתמש שאיתי שווץ לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שיגרמו לו כתוצאה מפעילות בלתי מורשית באתר, לרשות פגיעה בפרטיותו.
אפשרויות הרכישה באתר
אנו מקבלים את כרטיסי האשראי הבאים בישראל - ויזה כאל, ויזה לאומי, ישרכארט, מסטרקרד, דיינרס


תנאי התשלום
באספקה במשלוח - אישור העסקה כפוף לשני תנאים:
1. אישור חברת האשראי על תוקף הכרטיס ואישור הקנייה.
2. בעת קבלת המוצר באמצעות שליח על בעל הכרטיס להציג תעודת זהות ולחתום על ספח העסקה.

אחריות ותיקונים
כל מוצר הנקנה בחנות המקוונת נהנה מאחריות . מינימום האחריות לכל מוצר הדרוש אחריות לפי הדין, הוא שנה ( 12 חודשים) ממועד מסירתו ללקוח.
בפרטי המוצרים המופיעים באתר, מופיע זמן האחריות הספציפי לכל מוצר. למוצרים המחויבים במתן אחריות, מצורפת תעודת אחריות של היבואן או היצרן.
מסירת מוצרים לתיקון


זיכרון יעקב הנדיב 13

טלפון: 054-3020570הדין וסמכות השיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי רק לבתי המשפט במחוז חיפה המוסמכים לדון בעניין.

אנו עושים בכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית משפט.